WORKING HOURS:
Mon – Fri:
8 AM – 4 PM CET

HEAD OFFICE:
Verdieva 6
51000 Rijeka

CALL CENTER:
Tel: +385 51 325 510
Fax: +38551 213 638

TRANSAGENT International Shipping and Freight Agency Ltd, regional leader in the field of international shipping since 1963.

Integrated Quality, Environmental and Health and Safety at Work Policy

The strategic objective of Transagent Ltd. is quality, while preserving natural resources, health and safety at work. Permanently improve the existing integrated management system and place the client in the focus of all business moves and decisions, thereby taking into account clients’ interests.

The market dictates high standards regarding the prices and quality of agency services in transport and freight forwarding, and thus we have to respond to the demands quickly, professionally and with high quality.

Our Vision, previous practice and gained reputation in the field of international shipping and freight forwarding, oblige us to intensively develop and provide products and services of superior quality and to meet the needs and requirements of all interested parties, as well as to apply the appropriate respect for the environment, health and safety at work.

In order to maintain and continuously improve achieved values, our long-term objectives of Quality and Environment Policy are:

 • Complete satisfaction of clients and other interested parties in the sense of meeting all their demands;
 • Minimizing the identified risks in all business processes;
 • To always carry out our business in accordance with relevant laws, regulations, standards and settled business practices;
 • To openly communicate, to develop and maintain mutually beneficial partnership relationships with our partners and stakeholders;
 • Close cooperation and development of services with our suppliers – partnership in achieving clients’ demands;
 • Motivation of employees and continuous care about their education, in order to improve quality of services and reduce accidents at work, (motivate employees to learn, to work as a team, knowledge and experience exchange, and development of their creativity and innovativeness);
 • To maintain and continuously improve the quality, environment, health and safety at work management system;
 • Constant care of the health and safety of all our employees, subcontractors and external visitors by preventing accidents and injuries at work;
 • Manage waste on principles of good waste management practices;
 • Prevent environmental pollution;
 • Permanently improve the state of the environment;
 • Continuous harmonization of our business activities with statutory requirements;
 • Use all resources on the principles of sustainable development.

Transagent Ltd. provides care and focus on the health and safety at work through continuous educations, implementation of self-control procedures, internal trainings, informing and raising awareness of their employees, and through certification of ISO 45001:2018 system by an independent certification company.

All employees are familiar with the quality, environmental, health and safety at work Policy, they accept and understand it and they are applying it in their everyday activities and through performance of business tasks.

We have subjected our business strategy and policy to the achievement of these objectives, and strive to convince our current and future clients and other interested parties that we are a reliable partner in providing high quality services.

Our focus on quality is described by motto:

“We deliver quality!”

INTEGRIRANA POLITIKA KVALITETE, OKOLIŠA I ZDRAVLJA RADNIKA I SIGURNOSTI RADNIKA NA RADU

Strateški cilj tvrtke Transagent d.o.o. je kvaliteta uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa, zdravlja i sigurnosti na radu. Trajno poboljšavati postojeći integrirani sustav upravljanja, a klijenta postaviti u središte svih poslovnih poteza i odluka, te na taj način voditi računa o interesima kupca.

Tržište pred nas postavlja visoke uvjete u pogledu cijena i kvalitete agencijskih usluga u prometu i  špediciji, a samim time moramo brzo, stručno i kvalitetno odgovoriti postavljenim zahtjevima.

Naša Vizija, dosadašnja praksa i stečeni ugled u oblasti poslova pomorske i prometne agencije obvezuju nas na intenzivan razvoj i pružanje proizvoda i usluga vrhunske kvalitete uz zadovoljavanje potreba i zahtjeva svih zainteresiranih strana i odgovarajući respekt prema okolišu, zdravlju i sigurnosti na radu. Kako bismo održavali i stalno poboljšavali dostignute vrijednosti, dugoročni ciljevi politike kvalitete i okoliša  Transagent d.o.o. su :

 • Potpuno zadovoljstvo kupca i ostalih zainteresiranih strana u smislu zadovoljenja svih zahtjeva,
 • Minimiziranje identificiranih rizika u svim poslovnim procesima,
 • Naše poslovne aktivnosti uvijek provoditi sukladno odgovarajućim zakonima, propisima, standardima i pozitivnoj poslovnoj praksi,
 • S našim partnerima i zainteresiranim stranama otvoreno komunicirati, razvijati i održavati obostrano korisne partnerske odnose,
 • Uska suradnja i razvoj s dobavljačima – partnerstvo u ostvarenju zahtjeva kupca,
 • Motiviranje radnika i stalna briga o obrazovanju radnika u cilju poboljšanja kvalitete usluge i smanjenja nesreća na radu, (motivirati radnike na učenje, timski rad, razmjenu znanja i iskustva i razvoj kreativnosti i inovacija),
 • Održavanje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu,
 • Stalno brinuti o zaštiti zdravlja i sigurnosti svih naših radnika, radnika podugovarača i vanjskih posjetitelja prevencijom nesreća i ozljeda na radu,
 • Upravljati otpadom na principima dobre prakse gospodarenja otpadom
 • Sprječavati onečišćenje okoliša
 • Trajno poboljšavati svojim djelovanjem stanje okoliša
 • Stalno usklađivati poslovanje sa zakonskim zahtjevima
 • Koristiti sve resurse na principima održivog razvoja.

Svoju brigu i usmjerenost ka zdravlju i sigurnosti radnika na radu tvrtka TRANSAGENT d.o.o. osigurava neprekidnim edukacijama, provođenjem postupaka samokontrole, provođenjem interne edukacije, obavještavanjem i osvješćivanjem svojih radnika, te certifikacijom sustava ISO 45001:2018 od strane neovisne certifikacijske kuće.

Svi radnici su upoznati s politikom kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, oni je prihvaćaju, razumiju i primjenjuju kroz svoje svakodnevne aktivnosti i izvršavanje postavljenih zadaća. Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnje i buduće kupce i ostale zainteresirane strane želimo uvjeriti da smo pouzdan partner na način pružanja kvalitetne usluge.

Usmjerenost kvaliteti svih zaposlenika Društva Transagent d.o.o. opisuje moto:

“Mi dostavljamo kvalitetu!”